Molimo sačekajte......

Izaberite jezik: SRPSKI ENGLISH
Adresa
Dobrinjska 11, 11000 Beograd
Telefon
+381(0)11 3613 409
Ekonomika preduzeća
Časopis Ekonomika preduzeća objavljuje naučne i stručne radove iz svih oblasti poslovne ekonomije i menadžmenta, kao i iz oblasti tranzicije u zemljama centralno-istočne Evrope. Naučni radovi se odnose na originalne teorijske i primenjene doprinose koji ispunjavaju visoke standarde, a bave se temama iz mikroekonomije i makroekonomije. Stručni radovi pružaju opšte informacije za pripadnike određene profesije, obaveštavajući ih o najnovijim trendovima, istraživanjima, i drugim pitanjima koja se tiču njihove struke.

Misija časopisa Ekonomika preduzeća je da doprinese socijalnom i ekonomskom diskursu, i time omogući da političke i poslovne odluke budu zasnovane na najboljim mogućim dostupnim naučnim saznanjima. Naš cilj je da podstaknemo istraživanja kako bi se popunile praznine u znanju i pružili odgovori na otvorena pitanja, naročito u pogledu nacionalne ekonomije.
Oblasti istraživanja uključuju, ali nisu ograničene na sledeća tematska područja:  
•    Globalno poslovanje  
•    Tranzicija
•    Ekonomski rast i razvoj  
•    Ekonomika organizacije i grane
•    Finansije i investicije
•    Računovodstvo i revizija
•    Porezi i pravo
•    Strategijski menadžment
•    Marketing
•    Istraživanja i inovacije
•    Informacione i komunikacione tehnologije
•    Javna uprava


NAČIN FINANSIRANJA
Objavljivanje radova je besplatno za autore. Časopis Ekonomika preduzeća finansira se prihodima od članarine Saveza ekonomista Srbije.

USLUGE JEZIČKE REDAKTURE
Autori su dužni da navedu da li su obezbedili neku vrstu stručne lekture.  Međutim, svi radovi koji se objavljuju u časopisu Ekonomika preduzeća podležu lekturi i korekturi koju finansira Savez ekonomista Srbije. Namera je da se postigne maksimalna jezička usaglašenost svih radova objavljenih u časopisu Ekonomika preduzeća kako bi se povećalo korišćenje i citiranost radova od strane naučnih istraživača širom sveta.
Ako, međutim, autori žele stručni prevod/lekturu svojih radova pre njihovog dostavljanja, ove usluge može im pružiti Centar za strane jezike Top Class. Autori se mogu slobodno obratiti profesionalnoj agenciji za prevođenje i lekturu (ivana@topclass.rs), a sve pružene usluge agencija će im naplatiti direktno u skladu sa svojim važećim cenovnikom.

AUTORSKA PRAVA
Autorska prava na bilo koji rad objavljen u časopisu Ekonomika preduzeća zadržava(ju) autor (autori).
Autori daju časopisu Ekonomika preduzeća i Savezu ekonomista Srbije dozvolu da objave rad i navedu sebe kao prvobitnog izdavača.  
Autori takođe daju pravo trećim licima da slobodno koriste rad, pod uslovom da se očuva njegova celovitost i navedu njegovi izvorni autori, podaci o citiranosti i izdavač.  

POSTUPAK RECENZIJE
Svi radovi koji se objavljuju u časopisu Ekonomika preduzeća podležu detaljnoj recenziji. Ovo obično podrazumeva pregled od strane dva nezavisna recenzenta. Za sada primenjujemo zatvoreni sistem recenziranja. Recenzenti su anonimni, a istorijat radova pre njihovog objavljivanja nije dostupan onlajn.
Sve dostavljene tekstove ocenjuje glavni urednik koji odlučuje o tome da li su podobni za recenziranje. Tekstovi za koje se smatra da su podobni za razmatranje upućuju se na recenziranje od strane odgovarajućih nezavisnih eksperata. Glavni urednik donosi odluku na osnovu izveštaja recenzenata, a autorima se šalju pomenuti izveštaji zajedno sa odlukom uredništva o njihovom rukopisu. Autori treba da imaju na umu da, i u svetlu jednog pozitivnog izveštaja, primedbe koje je izrazio drugi recenzent mogu suštinski da podriju studiju i rezultiraju odbijanjem rukopisa.