Завршен је Копаоник бизнис форум 2012

Статут

У складу са одредбама Закона о удружењима (Службени гласник РС“ бр. 51/2009)и члана 20 Статута Удружења корпоративних директора Србије, Скупштина Удружења корпоративних директора Србије одржана дана 15.12.2010. године у Београду усвојила је

 

С Т А Т У Т
УДРУЖЕЊА КОРПОРАТИВНИХ ДИРЕКТОРА СРБИЈЕ

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Мисија

Удружење корпоративних директора Србије (у даљем тексту: Удружење) је нестраначко, невладино и непрофитно удружење са мисијом унапређења квалитета корпоративног и јавног управљања у Србији.
Под корпоративним директором се подразумевају чланови одбора директора (управних и надзорних одбора) као и генерални директори и заменици генералних директора предузећа, банака и других организација корпоративног типа.

Члан 2.
Циљеви

Област остваривања циљева Удружења је унапређење квалитета корпоративног и јавног управљања у Србији.
Циљеви Удружења су:

 • Развој делотворног и етичког корпоративног управљања како би дошло до подизања перформанси корпоративног сектора;
 • Усклађивање корпоративног и јавног управљања са најбољом праксом како би дошло до подизања конкурентности привреде, раста економских слобода и смањења корупције;
 • Промоција приступа са троструким ограничењем у вођењу послова, односно поштовање како економских и социјалних циљева тако и циљева у вези заштите околине.

Члан 3.
Делатност

Ради остваривања својих циљева, Удружење предвиђа следеће делатности:

 • прикупљање, структурирање и размена података о постојећим и потенцијалним корпоративним директорима у Србији;
 • регрутовање, обука и праћење резултата рада као и понашања корпоративних директора;
 • размена сазнања кроз организацију конференција, семинара, округлих столова и радионица;
 • предлагање решења регулаторним телима и другим заинтересованим странама у циљу унапређења рада корпоративних директора;
 • објављивање стручних и научних радова, студија случајева и сличних публикација;
 • сарадња и учешће у раду сродних међународних организација и удружења.

Члан 4.
Општи подаци о Удружењу

Удружење има својство правног лица, које представља и заступа председник Удружења.
Пун назив Удружења је: Удружење корпоративних директора Србије.
Скраћени назив Удружења је: УКДС.
Седиште Удружења је у Београду, ул. Булевар Михајла Пупина бр.147.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Члан 5.
Заштитни знак, печат и меморандум

Удружење има свој заштитни знак визуелног идентитета.

Заштитни знак Удружења представљен је изломљеном оријентисаном линијом у облику троугла на чијем врху се налази скраћеница пуног назива Удружења, УКДС исписана ћириличним писмом. Заштитни знак може бити у боји или црно бели.
Удружење има печат. Печат удружења је округао и садржи текст УКДС исписаним ћирилићним писмом.
Удружење има меморандум. На меморандуму се налази заштитни знак са адресом, телефоном и е-маил адресом.

Члан 6.
Сарадња са другим организацијама

Ради остварења својих циљева, Удружење сарађује са стручним, научним, и образовним институцијама и сличним организацијама у земљи и у иностранству.
Посебан облик сарадње представља сарадња са Савезом економиста Србије који даје простор, стручну службу и, за потребе Удружења, формира Центар за корпоративно управљање (или Институт директора). Центар за корпоративно управљање је стручно тело које се бави евидентирањем, регрутовањем и обуком корпоративних директора као и другим пословима које на њега преноси Удружење. Однос са Савезом економиста Удружење дефинише уговором.
Удружење може приступити сличним међународним организацијама и удружењима, о чему одлучује Скупштина. Приступање међународним организацијама и удружењима региструје се код надлежног државног органа у року од 30 дана, у складу са законом.

Члан 7.
Јавност рада

Рад Удружења је јаван.
О свом раду Удружење обавештава непосредно, путем одговарајућих  штампаних или електронских саопштења.
На интернет адреси Удружења налазе се сви документи, битне одлуке и база података.

 

II. ЧЛАНСТВО

 

Члан 8.
Структура Удружења

Удружење чине оснивачи, чланови и придружени чланови.
У циљу развоја Удружења, посебно се евидентирају и прате кандидати (за чланове и за придружене чланове).
Оснивачи, чланови и придружени чланови изјавом потврђују прихватање статута и циљева Удружења,  као и понашање у складу са етичким кодексом и кодексом корпоративног управљања изабраним од стране Удружења.

Члан 9.
Оснивачи

Статус оснивача се стиче на основу закона.
Оснивачи Удружења су корпоративни директори.
Међу основачима се налази и представник групације партнера овлашћених ревизора, пословних консултаната и адвокатских канцеларија.
Оснивач добија Уверење корпоративног директора са назнаком »оснивач«. Важност Уверења је две године.

 

Члан 10.
Чланови

Чланови Удружења могу постати корпоративни директори који испуњавају услове правилника о стицању и обнављању статуса корпоративног директора.
Испуњеност услова оцењује комисија за пријем на основу потврде Центра за корпоративно управљање и мишљења етичког комитета. Предлог комисије верификује извршни одбор.
Члан добија Уверење корпоративног директора са назнаком »члан«. Важност Уверења је две године.

Члан 11.
Придружени чланови

Придружени чланови могу постати лица са статусом партнера код овлашћених ревизора, пословних консултаната и адвокатских канцеларија која испуњавају услове правилника о стицању и обнављању статуса корпоративног директора.
Испуњеност услова оцењује комисија за пријем на основу потврде Центра за корпоративно управљање и мишљења етичког комитета. Предлог комисије верификује извршни одбор.
Придружени члан добија Уверење корпоративног директора са назнаком »придружени члан«. Важност Уверења је две године.

Члан 12.
Кандидати за чланове

Кандидати за чланове Удружења могу бити корпоративни директори, професори универзитета који се баве облашћу или додирним областима корпоративног управљања и угледни менаџери. Критеријуми за статус кандидата дефинишу се ближе у правилнику о стицању и обнављању статуса корпоративног директора.
Пре стицања статуса члана Удружења, лице мора провести најмање годину дана у статусу кандидата за члана и мора учествовати у раду Центра за корпоративно управљање по одредбама правилника о стицању и обнављању статуса корпоративног директора. У том периоду на интернет адреси Удружења назначен је статус кандидата за члана и његови основни биографски подаци.

Члан 13.
Кандидати за придружене чланове

Кандидати за придружене чланове могу бити лица са статусом партнера код овлашћених ревизора, пословних консултаната и адвокатских канцеларија.
Пре стицања статуса придруженог члана Удружења, лице мора провести најмање годину дана у статусу кандидата за придруженог члана и мора учествовати у раду Центра за корпоративно управљање по одредбама правилника о стицању и обнављању статуса корпоративног директора. У том периоду на интернет адреси Удружења назначен је статус кандидата за придруженог члана и његови основни биографски подаци.

Члан 14.
Обнављање чланства

Оснивач, члан или придружени члан може обновити свој статус по истеку Уверења који означава чланство и врсту чланства у Удружењу.
Услови за обнављање чланства ближе су регулисани правилником о стицању и обнављању статуса корпоративног директора.
На предлог Центра за корпоративно управљање о обављеним активностима и уз сагласност етичког комитета обнављање чланства врши извршни одбор Удружења.

Члан 15.
Престанак чланства

Члан и придружени члан може иступити из Удружења давањем писмене изјаве о иступању.
Чланство у Удружењу престаје дужом неактивношћу члана, тежом повредом овог Статута, као и етичког кодекса и кодекса корпоративног управљања изабраног од стране Удружења.
Одлуку о престанку чланства доноси скупштина, на предлог извршног одбора.
Кандидат за члана или придруженог члана може писменом изјавом тражити брисање из евиденције која се води за кандидате као и са списка објављеног на интернет адреси Удружења.

Члан 16.
Права чланова

Оснивач, члан и придружени члан Удружења има право:

 • На Уверење корпоративног директора са назнаком »оснивач«, »члан« или »придружени члан«;
 • На равноправно учешће у остваривању циљева Удружења;
 • Да бира и буде биран у органе Удружења;
 • Да учествује у програму обуке Центра за корпоративно управљање и другим активностима Савеза економиста Србије;
 • Да буде благовремено и потпуно обавештаван о раду Удружења.

 

Члан 17.
Обавезе чланова

Члан и придружени члан је обавезан да:

 • Поштује статут Удружења, етички кодекс и прихваћени кодекс корпоративног управљања који су саставни делови овог статута;
 • Активно доприноси остваривању циљева Удружења;
 • Обавља друге послове које му повере органи Удружења;
 • Плаћа чланарину.

 

III. ОРГАНИ УДРУЖЕЊА

Члан 18.
Органи управљања и комисије

Органи управљања Удружења су: скупштина, председник,  потпредседник, извршни одбор и надзорни одбор.
За потпуно остварење своје мисије, Удружење формира још етички комитет и комисију за пријем.

Члан 19.
Скупштина

Скупштину Удружења чине сви оснивачи, чланови и придружени чланови.
Скупштина се редовно састаје једном годишње.
Ванредна седница скупштине може се заказати на образложени предлог извршног одбора, као и на писмену иницијативу најмање једне трећине чланова.

Члан 20.
Надлежност скупштине

Надлежности скупштине Удружења су да:

 • Усваја статут, као и измене и допуне статута;
 • Разматра и усваја предлог програма рада и финансијски план;
 • Разматра и усваја програм обуке Центра за корпоративно управљање;
 • Разматра и усваја извештај о раду и финансијски извештај;
 • Бира и разрешава председника;
 • Бира и разрешава потпредседника;
 • Бира и разрешава чланове надзорног одбора;
 • Бира и разрешава представника придружених чланова у извршном одбору;
 • Бира и разрешава чланове комисија.
 •  Доноси Пословник  о раду скупштине.
 • доноси одлуку о статусним променама и удруживању

Члан 21.
Одлучивање на скупштини

Скупштина Удружења може се одржати ако седници присуствује проста већина (50% плус један члан) од укупног броја чланова скупштине.
Скупштина Удружења, осим у случају питања за које није другачије предвиђено, одлучује простом већином присутних чланова скупштине.

Члан 22.
Председник

Председника бира скупштина из реда чланова Удружења, на период од четири године.
Председник је уједно и заступник Удружења.
Основне активности председника су:

 • Представља Удружење;
 • Припрема, сазива и председава скупштином;
 • Припрема, сазива и председава седницама извршног одбора;
 • Припрема предлог програма рада и финансијски план;
 • Припрема извештај о раду и финансијски извештај;
 • Предлаже скупштини чланове извршног одбора;
 • Врши друге послове утвђене овим статутом и правилима удружења. 

Члан 23.
Потпредседник

Потпредседника Удружења бира скупштина на предлог председника из реда чланова или придружених чланова Удружења, на период од четири године.
Потпредседник замењује председника и обавља друге послове које му овај повери из свог делокруга.

Члан 24.
Извршни одбор

Извршни одбор има пет чланова. Мандат чланова је четири године. Поред председника и потпредседника, у извршном одбору се налазе још и председник етичког комитета, председник комисије за пријем и представник придружених чланова.

Члан 25.
Делокруг рада извршног одбора

Извршни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева утврђених статутом и планом рада усвојеним на скупштини.
Активности извршног одбора су:

 • Извршава одлуке скупштине;
 • Остварује сарадњу са сличним удружењима и организацијама;
 • Координира рад са Центром за корпоративно управљање;
 • Координира рад сталним и привременим комисијама;
 • Верификује стицање и обнављање статуса чланова и придружених чланова;
 • Покреће иницијативу за измене и допуне Статута;
 • Донoси правилник о раду Извршног одбора
 • Обавља друге послове утврђене овим Статутом.

Члан 26.
Седнице извршног одбора

Председник Удружења сазива седнице Извршног одбора, по потреби.
Председник Удружења дужан је да сазове седницу извршног одбора на захтев једног члана извршног одбора или једне трећине чланова скупштине.
У случају спречености председника, извршни одбор сазива потпредседник.
Радом седнице извршног одбора руководи председник.
Извршни одбор одлучује већином гласова присутних чланова. У случају једнаког броја гласова, глас председавајућег двоструко се рачуна.
Извршни одбор за свој рад одговара скупштини коју извештава у форми извештаја.

Члан 27.
Етички комитет

Чланове етичког комитета бира и опозива скупштина на предлог председника Удружења на период од четири године. Етички комитет чини пет чланова који између себе бирају председника.
Етички комитет пореди понашање чланова, придружених чланова и кандидата са етичким кодексом Удружења и прихваћеним кодексом  корпоративног управљања и доставља мишљење органима управљања Удружења.
Када оцени да понашање члана, придруженог члана или кандидата одступа од етичког кодекса Удружења и прихваћеног кодекса корпоративног управљања, етички комитет предлаже губитак статуса члана Удружења, заједно са престанком важности Уверења корпоративног директора или изражава своје противљење избору кандидата у Удружење.
Када оцени да постоји потреба, етички комитет предлаже скупштини измене етичког кодекса, промену кодекса корпоративног управљања или прихватање другог кодекса корпоративног управљања.

Члан 28.
Комисија за пријем

Чланове комисије за пријем  бира и опозива скупштина на предлог председника на период од четири године. Комисија за пријем има пет чланова који између себе бирају председника.
Комисија за пријем проверава испуњеност услова за стицање статуса кандидата за члана и придруженог члана, предлаже кандидате за програм обуке и сарађује са Центром за корпоративно управљање у вези повезаних активности.
Комисија за пријем даје предлог за пријем кандидата у Удружење инициран потврдом о испуњености услова издатом од стране Центра за корпоративно управљање као и мишљења етичког комитета о његовом понашању. Предлог се прослеђује органима управљања Удружења на усвајање.

Члан 29.
Надзорни одбор

Чланове надзорног одбора бира скупштина на предлог председника Удружења на период од четири године.
Надзорни одбор чине три члана од којих један члан скупштине Удружења и два угледна представника друштвене заједнице. На челу Надзорног одбора се налази председник.
Члан Надзорног одбора не може истовремено бити и члан Извршног одбора.
Надзорни одбор врши надзор над финансијским и материјалним пословањем удружења.
Надзорни одбор предузима мере за превентивну и другу заштиту од повреда права чланова Удружења утврђених овим статутом, као и друге мере против несавесног вршења функција и несавесног пословања.
Органи дужни су да на захтев надзорног одбора дају потребне податке и обавештења ради остваривања његових задатака. У случају неправилности, надзорни одбор без одлагања обавештава председника и извршни одбор.
Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници скупштине.

 

IV. МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА УДРУЖЕЊА

Члан 30.
Прикупљање средства

За остварење циљева утврђених овим Статутом, Удружење обезбеђује средства из:

 • Чланарине;
 • Спонзорства и донација;
 • Других извора, у складу са законом.

Члан 31.
Трошење средстава

Материјална средства Удружења распоређују се на основу програма рада и финансијског плана.

 

 

V. ОДГОВОРНОСТ

Члан 32.

Чланови органа удружења и законски заступник удружења одговарају солидарно за штету коју својим одлукама проузрокују удружењу, ако је та одлука донета грубом непажњом или с намером да се штета проузрокује, осим ако су у поступку доношења одлуке издвојили своје мишљење у записнику.
Поступак за накнаду штете покреће се на основу одлуке органа одређеног статутом удружења или статутом одређеног дела чланова удружења. Одлуком се може одредити посебни заступник удружења за покретање и вођење поступака за накнаду штете.

Члан 33.

За своје обавезе удружење одговара целокупном својом имовином.
Чланови удружења и органа удружења могу лично одговарати за обавезе удружења, ако поступају са имовином удружења као да је у питању њихова имовина или злоупотребе удружење као форму за незаконите или преварне сврхе.

VI. ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА
                                             
Члан 34.

Услови престанка рада

Удружење престаје са радом уколико не постоје услови за остваривање циљева Удружења, ако се број чланова Удружења смањи испод броја одређеног Законом и у другим случајевима предвиђеним законом.
Одлуку о престанку рада Удружења, у складу са Законом, доноси Скупштина Удружења.
У случају престанка рада удружења одлуку о преносу имовине на домаће непрофитабилно удружење основано ради остваривања истих или сличних циљева доноси Скупштина на истој седници на којој је донета одлука о престанку рада Удружења, односно на којој је констатована одлука надлежног органа о забрани рада-престанку рада УКДС-а.

 

VII. ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 35.

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања од стране Оснивачке скупштине Удружења, а примењиваће се од дана уписа у регистар надлежног органа.

 

Председавајући Скупштине
Проф. Драган Ђуричин

Информације

Удружење корпоративних директора Србије
Булевар Михајла Пупина 147
Добрињска 11
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: ukds@eunet.rs