Завршен је Копаоник бизнис форум 2012

Правилник

ПРАВИЛНИК О СТИЦАЊУ И ОБНАВЉАЊУ СТАТУСА
КОРПОРАТИВНОГ ДИРЕКТОРА

 

Члан 1.
Сврха правилника

Овим правилником се уређују услови и поступак пријема у Удружење корпоративних директора Србије (у даљем тексту: Удружење) као и издавање и обнављање одговарајућег Уверења.

Члан 2.
Чланови Удружења

Чланство у Удружењу се стиче приступањем и пријемом.
Оснивачи приступају Удружењу потписивањем приступнице. Приступница представља израз слободне воље лица која приступају Удружењу  прихватањем његовог статута и циљева, етичког кодекса и усвојеног кодекса корпоративног управљања. Оснивачи прихватају ОЕБС (Организација за европску безбедност и сарадњу) Принципе корпоративног управљања.
Удружењу може приступити лице које има својство члана одбора директора (управни и надзорни одбор) као и генералног директора и заменика генералног директора у предузећима, банкама и другим организацијама корпоративног типа (осигуравајућа друштва, инвестициони фондови, пензиони фондови, брокери и сл.) које послују на територији Републике Србије.               
Међу основачима се налази и представник партнера овлашћених ревизора, пословних консултаната и адвокатских канцеларија.      
Остали чланови стичу чланство у Удружењу на бази поступка пријема.
Пријем у чланство обухвата евидентирање кандидата за чланове и придружене чланове, испуњавање услова за пријем чланова и придружених чланова и доношење одлуке о пријему у чланство и придружено чланство.

Члан 3.
Кандидати за чланове

Кандидати за члана Удружења су:

 • чланови одбора директора, генерални директори и заменици генералних директора предузећа, банака и других организација корпоративног типа;
 • угледни менаџери предузећа, банака и других организација корпоративног типа;
 • професори Универзитета.

Под угледним менаџерима подразумевају се чланови извршних одбора директора и менаџери пословних функција у великим и средњим предузећима према класификацији Закона о рачуноводству, у банкама са великим и средњим овлашћењима као и у другим значајним организацијама корпоративног типа.
Под професорима универзитета у смислу овог правилника подразумевају се редовни и ванредни професори Универзитета који се теоријски и практично баве корпоративним управљањем или додирним научним областима.

Члан 4.
Кандидати за придружене чланове

Удружењу може приступити лице са статусом придруженог члана које се налази на позицији партнера у ревизорским и консултантским кућама као и адвокатским канцеларијама.

Члан 5.
Докази о чланству

Основни доказ о чланству у Удружењу је уверење. Поред опште одредбе «Уверење корпоративног директора», уверење садржи и спецификацију «оснивач члан», «члан» и «придружени члан» као и листу специјалистичких дисциплина из програма обуке.
Уверење се издаје на српском и енглеском језику и важи две године. Уверење потписује председник Удружења.
Поред Уверења, чланство у Удружења се доказује и на сајту Удружења, односно у бази података где су одговарајући подаци структурирани у одређеном формату. Право на евидентирање у бази података Удружења имају и кандидати за чланове и приружене чланове.

Члан 6.
Центар за корпоративно управљање

Удружење преноси на Центар за корпоративно управљање послове регрутовања, евидентирања, праћења и обуке корпоративних директора. У питању је стручно тело које за потребе Удружења формира Савез економиста Србије.
Центар за корпоративно управљање чини седам чланова. Мандат чланова је пет године.

Члан 7.
Делатности Центра за корпоративно управљање

Делатности Центра за корпоративно управљање су:

 • формирање базе података оснивача, чланова, придружених чланова и кандидата;
 • припрема, организација и реализација програма обуке;
 • валоризација програма обуке у чијој реализацији не учествује Центар за корпоративно управљање;
 • провера знања кандидата за чланове или придружене чланове;
 • упућивање потврде о испуњености услова органима Удружења за пријем кандидата;
 • упућивање предлога органима Удружења за обнову статуса чланова.

Члан 8.
Програм обуке

Стицање и одржавање статуса у Удружењу подразумева учешће у програму обуке.
Програм обуке садржи општи део из економије и специјалистички део по дисциплинама корпоративног управљања.
Општи део обухвата теме из економије које се анализирају у оквиру конференција које организује Савез економиста Србије.
Обука из специфичних дисциплина корпоративног управљања обухвата семинаре на теме из следећих области:

 • Стратегијско управљање
 • Управљање финансијама
 • Управљачко рачуноводство
 • Пословно право
 • Инвестициje.

У реализацији обуке, поред чланова Центра за корпоративно управљање, учествују спољни стручњаци као и угледни директори (програм „директор према директорима“) из земље и иностранства.
Семинари се одржавају као једнодневни и дводневни и бодују се.
Чланови и кандидати Удружења се подстичу на учешће у програмима обуке ван Центра за корпоративно управљање с тим да је број бодова које чланови и кандидати стичу ван Центра за корпоративно управљање максимално 40% бодова потребних за обнављање или стицање  статуса члана Удружења.

Члан 9.
Услови обнављања чланства

Оснивачи чланови, чланови и придружени чланови на најаву Центра за корпоративно управљање, а најмање 30 дана пре истека важности уверења корпоративног директора, морају дати сагласност за покретање поступка обнове статуса у Удружењу попуњавањем одговарајућег захтева.
За обнављање статуса члана или придруженог члана Удружења, потребно је кумулативно испуњење три услова.
Прво, поштовање етичког кодекса Удружења и прихваћеног кодекса корпоративног управљања у периоду статуса члана или придруженог члана Удружења. Понашање члана или придруженог члана по овим питањима прати и анализира Етички комитет Удружења.
Друго, учешће на најмање две конференције које организује Савез економиста Србије у периоду од две године.
Треће, учешће на специјалистичким семинарима из корпоративног управљања и то најмање на четири семинара из најмање три специјализоване области корпоративног управљања у периоду од две године. Један број специјалистичких семинара које организује Центар за корпоративно управљање може бити замењен одговарајућим семинарима које организују сличне организације.

Члан 10.
Поступак обнављања чланства

Када оснивач члан, члан или придружени члан коме је истекло уверење испуни услове дефинисане програмом обуке, Центар за корпоративно управљање иницира предлог за обнављање статуса  Извршном одбору Удружења који пре коначне одлуке о продужењу статуса консултује Етички комитет.

Члан 11.
Услови пријема чланова

Пре стицања статуса члана или придруженог члана, лице мора најмање годину дана бити у статусу кандидата.
Чланство у Удружењу захтева кумулативно испуњење три услова.
Прво, поштовање Етичког кодекса Удружења и прихваћеног кодекса корпоративног управљања у периоду статуса кандидата за члана или придруженог члана. Понашање кандидата по овим питањима прати и анализира Етички комитет Удружења.
Друго, учешће на најмање две конференције које организује Савез економиста Србије у периоду од две године.
Треће, учешће на специјалистичким семинарима из корпоративног управљања и то најмање на шест семинара из најмање четири специјализоване области корпоративног управљања у периоду од годину дана уз положени тест знања или на најмање осам курсева из пет области уз положени тест знања. Један број специјалистичких семинара које организује Центар за корпоративно управљање може бити замењен одговарајућим семинарима које организују сличне организације.

Члан 12.
Поступак пријема чланова

Када кандидат за члана или придруженог члана испуни услове програма обуке, Центар за корпоративно управљање иницира предлог Комисији за пријем Удружења која, у складу са политиком Удружења и мишљењем Етичког комитета, свој предлог прослеђује Извршном одбору и Скупштини.
Одлуку о пријему у Удружење доноси Скупштина квалификованом већином (2/3 плус један глас од присутних чланова Скупштине).
Скупштина може одбити кандидата са писменим образложењем. Кандидат има право жалбе на одлуку Скупштине у року од 8 дана. По пријему жалбе Скупштина је дужна да на основу жалбених навода поново размотри своју одлуку и донесе коначну одлуку у року од 60 дана.

Члан 13.

Измене и допуне овог Правилника врши Скупштина Удружења на начин и по поступку предвиђеном за промену статута Удружења.
Аутентична тумачења овог правилника даје Скупштина.

Члан 14.

Правилник ступа на снагу  даном регистрације Удружења код надлежног органа.

 

Удружење корпоративних дирекора Србије
Председник

 

Информације

Удружење корпоративних директора Србије
Булевар Михајла Пупина 147
Добрињска 11
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: ukds@eunet.rs