Завршен је Копаоник бизнис форум 2012

Етички кодекс

Oснивачка Скупштина Удружења корпоративних директора Србије на седници одржаној маја 23, 2007. године у Београду, усвојила је

 

ETИЧКИ КОДЕКС
УДРУЖЕЊА КОРПОРАТИВНИХ ДИРЕКТОРА СРБИЈЕ

 

Овај документ изражава смисао и карактер Удружења корпоративних директора Србије (УКДС) као нестраначког, невладиног и непрофитног удружења чија је мисија унапређење квалитета корпоративног и јавног управљања у Србији.
Етички кодекс представља водич за етичко понашање корпоративних директора при доношењу одлука у духу закона и других прописа и кодекса. Етичко понашање се сматра најбољом праксом понашања корпоративних директора и обавезујуће је за чланове УКДС.
Сви кандидати за члана и придруженог члана дужни су да се пре пријема у чланство и придружено чланство, упознају са Етичким кодексом УКДС.

Етички кодекс предвиђа следеће норме понашања:

 1. Развој представе о организацији којом руководе деловањем у складу са словом и духом свих закона и прописа, изабраним кодексом корпоративног управљања као и најбољом праксом у области;
 2. Неограничен активизам у коришћењу могућности за остварење економских циљева организације уз недвосмислено поштовање ширих друштвених циљева као и циљева у вези са заштитом околине;
 3. Потпуно и благовремено обавештавање власника и других заинтересованих страна о свим чињеницама релевантним за позицију организације;
 4. Избегавање сукоба интереса, а посебно у вези са:
  • злоупотребом средстава организације;
  • примањем или нуђењем приватне услуге на основу позиције у организацији;
  • изношења поверљивих информација у власништву организације за личну корист.
 5. Одговорност и поштовање професионалних стандарда и правила при употреби средстава организације а посебно у вези политика расподеле резултата пословања и система компензација;
 6. Стално унапређење сопственог знања и умећа и пренос тих вештина на менаџере, запослене као и друге заинтересоване стране;
 7. Исказивање поштовања, спремност на сарадњу и правичност у односима са другим члановима УКДС.

 

Чланови као и кандидати за чланове УКДС су обавезни да у свом деловању примењују горе наведена правила и тиме шире праксу етичког и делотворног корпоративног управљања. Етички комитет надзире поштовање Етичког кодекса и и прописује санкције за непоштовање његових одредби.

 

Удружење корпоративних дирекора Србије
Председник

Информације

Удружење корпоративних директора Србије
Булевар Михајла Пупина 147
Добрињска 11
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: ukds@eunet.rs