Статут Савеза економиста Србије

Статут Савеза економиста Србије

У складу са чланом 12. и 22. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009 и 99/2011)  и чланом 18. Статута Савеза економиста Србије од 05.11.2010. године, Скупштина Савеза економиста Србије, одржана дана 02.12.2015. године у Београду, усвојила је Измене и допуне Статута Савеза економиста Србије (у даљем тексту: Статут). Сагласно члану 25. став 2. Измена и допуна Статута од 02.12.2015. године, утврђујем следећи

 

СТАТУТ
САВЕЗА ЕКОНОМИСТА СРБИЈЕ
Пречишћен текст

 

I Опште одредбе

Члан 1.

Савез економиста Србије (у даљем тексту: СЕС) је нестраначко и непрофитабилно удружење економиста Србије основано 30.11.1944. године ради остваривања циљева у области унапређења економске науке и праксе у Србији.

Члан 2.

Под економистима се подразумевају носиоци универзитетских академских и струковних диплома, као и носиоци мастер диплома, магистарских диплома и докторских диплома, свих из области економије, пословног управљања и пословне статистике и информатике.

II Циљеви и делатност

Члан 3.

Основни циљеви СЕС-а су:

 • Развој и популаризација економске науке и струке;
 • Активности на унапређењу квалитета корпоративног и јавног управљања;
 • Активности на унапређењу привредног система, регулативе и економске политике;
 • Активности на побољшавању конкурентности;
 • Афирмација етичког понашања у економском одлучивању.

Члан 4.

Ради остваривања својих циљева, СЕС ставља посебан акценат на следеће активности:            

 • Организација научних скупова, саветовања, семинара, округлих столова и  тематских скупова;
 • Издавачка активност;
 • Пренос знања кроз обуку и тренинг;
 • Сарадња са високошколским институцијама, регулаторним телима и државним органима;
 • Сарадња са сродним организацијама у земљи и иностранству.

Приступање међународним организацијама региструје се код надлежног државног органа у складу са законом.

III  Основни подаци

Члан 5.

Пун назив удружења је: Савез економиста Србије.

Скраћени назив удружења је: СЕС.

Седиште удружења је у Београду, у улици Булевар Михајла Пупина бр.147

Савез, поред седишта,  може да има и послову адресу, за пријем поште и обављање својих пословних активности. Пословна адреса СЕС је у Београду, Добрињска 11.

Одлуку о промени назива удружења, доноси Скупштина, променом Статута.

Одлуку о промени седишта и пословне адресе, доноси Скупштина, променом Статута.

Члан 6.

СЕС има свој заштитни знак визуелног индентитета:

Одлуку о промени заштитног знака, као визуелног идентитета СЕС-а, доноси Скупштина, променом Статута.

 

Члан 7.

СЕС има свој печат и штамбиљ у складу са позитивним прописима кojи служе за потврђивање аутентичности аката СЕС-а  и докумената у правном промету.

Печат је округлог облика стандардних димензија 31 мм са следећим ћирилићним текстом САВЕЗ ЕКОНОМИСТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД са скраћеним визуелним идентитетом СЕС-а у средини.

Штамбиљ је правоугаоног облика који садржи визуелни идентитет из члана 6. овог Статута, а испод у посебно уоквиреном делу стоји: примљено, број, организациона јединица.

Одлуку о промени изгледа печата и штамбиља, доноси Скупштина, променом Статута.

 

Члан 8.

СЕС има свој меморандум који се састоји од визуелног знака и података неопходних за ближу идентификацију СЕС-а.

 

IV  Чланство

Члан 9.

СЕС чине:

 • Савез економиста Војводине
 • Савез економиста Косова и Метохије
 • друштва економиста 
 • колективни чланови  - правна лица

СЕС-у се могу придружити и друге организације из економске и додирних струка. Придружене организације се морају придржавати циљева и Статута СЕС-а.

Члан 10.

Чланови  СЕС-а имају одређена права и обавезе.

Права чланова су да:

 • равноправно са другим члановима учествују у остваривању циљева СЕС-а;
 • учествују у одлучивању на Скупштини СЕС-а;
 • бирају и буду бирани у органе СЕС-а;
 • буду благовремено и потпуно информисани о раду и активностима СЕС-а;
 • као и сва друга права предвиђена Законом о удружењима.

Обавезе чланова су да :

 • Активно доприносе остваривању циљева СЕС-а;
 • Учествују у складу са интересовањем у активностима СЕС-а;
 • Обављају послове и задатке које им повере органи СЕС-а;
 • Као и све друге обавезе предвиђене Законом о удружењима.

Члан 11.

Чланство у СЕС-у стиче се потписивањем приступнице.

Чланство у СЕС-у престаје престанком постојања правног лица или иступањем и искључењем.

Иступање из чланства СЕС-а мора бити у писменом облику.

Одлуку о искључењу из чланства доноси Скупштина. Искључење члана може уследити ако исти крши одредбе Статута или својим деловањем наноси штету СЕС-у.

 

Члан 12.

Чланови СЕС-а могу користити погодности и повластице у вези активности СЕС-а.

Врсте, висина, начин и рок коришћења погодности и повластица утврђује се одлуком  Извршног одбора.

Члан 13.

Чланови органа СЕС-а имају право на награду за учињени допронос у остваривању циљева организације на бази својих активности и ангажовања.

Одлуком Председника СЕС-а утврђују се врста и висина награде.

 

V  Органи

Члан 14.

Органи СЕС-а  су:

 • Скупштина
 • Председништво
 • Председник СЕС-а
 • Потпредседник СЕС-а
 • Извршни одбор
 • Надзорни одбор

 

Члан 15.

Мандат у органима СЕС-а је временски ограничен на четири године, уз могућност реизбора.

Скупштина

Члан 16.
Скупштину чине сви чланови СЕС-а.

Чланови  СЕС-а су:

 • Савез економиста Војводине,
 • Савез економиста Косова и Метохије,
 • друштва економиста и
 • колективни чланови.

Чланови СЕС-а дају представнике у Скупштини у складу са Пословником о раду Скупштине.

Своје представнике за Скупштину, чланови СЕС-а именују на начин утврђен својим статутима.

 

Члан 17.

Скупштину сазива и отвара Председник СЕС-а, а њеним радом руководи Председник Скупштине.

Председника Скупштине бира Скупштина на  мандатни период од четири године, без ограничења реизбора.

Скупштина може бити Редовна и Ванредна. Редовну Скупштину сазива Председник СЕС-a сваке године. Ванредну Скупштину сазива и организује Предедник СЕС-a, према потреби, или на захтев најмање једне трећине чланова Скупштине. Захтев чланова за сазивање Ванредне Скупштине, мора да се достави Председнику СЕС-a у писаном облику, са образложеним предлогом дневног реда.

Скупштина пуноправно одлучује уколико јој присуствује најмање једна половина плус један представник чланова СЕС-a.

Члан СЕС-а чији је представник спречен да присуствује Скупштини, пре њеног одржавања, може да овласти другог члана СЕС-а, члана органа СЕС-а или лице запослено у стручној служби СЕС-а, да га заступа на тој Скупштини.

Гласање на Скупштини  је јавно.

Скупштина одлуке доноси већином гласова присутних представника чланова СЕС.

За престанак рада и статусне промене СЕС-a, као и за измену и допуну Статута, којом се битно умањују права чланова СЕС-a, потребна  је сагласност  две трећине представника чланова СЕС-a.

Члан 18.

Скупштина  је надлежна да:

 • усваја, мења и врши допуне Статута;
 • доноси Пословник о раду Скупштине;
 • бира и разрешава Председника СЕС-а;
 • бира и разрешава Председника Скупштине;
 • бира и разрешава чланове Председништва;
 • бира и разрешава Надзорни одбор;
 • усваја програмску орјентацију СЕС-а;
 • усваја извештаје о раду СЕС-а;
 • усваја финансијски план и завршни рачун СЕС-а;
 • решава жалбе и приговоре који су упућени Скупштини;
 • доноси одлуку о статусним променама СЕС-а;
 • доноси одлуку о учлањењу СЕС-а у друге домаће и међународне асоцијације;
 • доноси одлуку о престанку постојања и рада СЕС-а;
 • решава и друга значајна питања за рад СЕС-а.

 

Председништво

Члан 19.

Скупштина бира Председништво, на предлог Председника СЕС-а, који је истовремнео Председник Председништва по функцији.

Број чланова Председништва је 41, укључујући и Председника Председништва.

Члановима Председништва мандат траје четири године, без ограничења реизбора. Ако у току мандата, без обзира на разлог, члану Председништва престане чланство, Председништво својом одлуком може кооптирањем да допуни чланство, највише до 1/3  чланова Председништва.

Председништво пуноправно одлучује уколико седници присуствује најмање једна половина плус један  члан Председништва.

Председништво све одлуке доноси већином гласова присутних  чланова Председништва. У случају поделе гласова одлучијући глас је Председника Председништва.

Седнице Председништва, изузетно, могу да се одрже и телефонски или електронски, са писаном белешком која садржи све потребне податке о оваквом начину одржавања седнице Председништва. Одредбе овог Статута о кворуму за одржавање и одлучивање телефонскох седница Председништва, исте су као и у случају јавне седнице и личног присуства чланова Председништва.

Председништво одлуке из своје надлежности може да донесе и без одржавања седнице, ако је потпишу сви чланови Председништва.

Председништво има надлежност:

 • избора и разрешења Потпредседника СЕС-а, на предлог Председника СЕС;
 • избора и разрешење чланова Извршног одбора, на предлог Председника СЕС-а;
 • доношење Пословника о раду Председништва;
 • усвaјања извештаја о пословању и буџета СЕС-а;
 • предлагања Скупштини програмске орјентације и измене и допуне Статута;
 • давања мишљења и предлога о управљању имовином СЕС-а и другим питањима из надлежности Председника СЕС-а;
 • координацију рада органа СЕС-а и чланова СЕС-а;
 • проглашавање почасних чланова СЕС-а, награђивање за највећа остварења у области економије и давање других признања.

 

Председник

Члан 20.

Председник СЕС-а је угледни економиста. Кандидат за Председника мора најмање четири године да је био члан или почасни члан Председништва СЕС-а.

Председника СЕС-а бира Скупштина. Мандат Председника СЕС-а траје четири године. Не постоји ограничење реизбора.

Председник СЕС-а је уједно и законски заступник СЕС-а .

Члан 21.

Председник СЕС-а је надлежан да:

 • заступа и представља СЕС;
 • сазива Скупштину СЕС-а;
 • председава скуповима које организује СЕС;
 • Скупштини предлаже чланове Председништва;
 • Председништву предлаже Потпредседника СЕС-а;
 • Председништву предлаже чланове Извршног одбора СЕС-а;
 • подноси Председништву и Скупштини годишни извештај и предлаже план рада СЕС-а;
 • доноси одлуке у вези управљања, стицања и располагања имовином и средствима СЕС-а;
 • планира, организује и контролише рад стручне службе у складу са годишњим планом рада;
 • обавештава надлежне органе о свим променама које се уписују у регистар у законом предвиђеном року;
 • обавља и друге послове у складу са позитивним законским прописима, овим Статутом и другим актима СЕС-а, а који не спадају у делокруг неког другог органа.

Председник СЕС-а је по функцији Председник Председништва и Председник Извршног одбора.

 

Потпредседник

Члан 22.

Потпредседник СЕС-а замењује Председника СЕС-а у његовом одсуству и обавља послове које му Председник СЕС-а повери из свог делокруга.

Потпредседника СЕС-а бира Председништво на предлог Председника СЕС-а, на период од четири године. Не постоји ограничење реизбора.

 

Извршни одбор

Члан 23.

Извршни одбор је извршни орган СЕС-а. Број чланова Извршног одбора је 16. Чланове Извршног одбора бира Председништво, из свог састава, а на предлог Председника СЕС-а, који је истовремено и Председник Извршног одбора по функцији. Члан Извршног одбора, по функцији је и Потпредседник СЕС-а.

 

Члановима Извршног одбора мандат траје четири године, без ограничења реизбора. Ако у току мандата, без обзира на разлог, члану Извршног одбора престане чланство, Извршни одбор својом одлуком може кооптирањем да допуни чланство, највише до 1/3  чланова Извршног одбора.

Извршни одбор пуноправно одлучује уколико седници присуствује најмање једна половина плус један  члан Извршног одбора.

Извршни одбор све одлуке доноси већином гласова присутних  чланова Извршног одбора. У случају поделе гласова одлучијући глас је Председника Извршног одбора.

Седнице Извршног одбора, изузетно, могу да се одрже и телефонски или електронски, са писаном белешком која садржи све потребне податке о оваквом начину одржавања седнице. Одредбе овог Статута о кворуму за одржавање и одлучивање телефонскох седница Извршног одбора, исте су као и у случају јавне седнице и личног присуства чланова Извршног одбора.

Извршни одбор одлуке из своје надлежности може да донесе и без одржавања седнице, ако је потпишу сви чланови Извршног одбора.

 

Члан 24.

Извршни одбор је надлежан да:

 • спроводи политику СЕС-а у складу са Статутом, програмском орјентацијом и закључцима Председништва; 
 • доноси Пословник о раду Извршног одбора;
 • доноси општа акта којима се регулишу питања у вези рада СЕС-а, према потреби;
 • доноси Правилник о систематизацији, организацији и раду Стручне службе и контролише њен рад;
 • доноси одлуке о формирању функционалних целина, којима се регулишу сва питања у вези рада ових целина; 
 • именује чланове редакције и главних и одговорних уредника часописа и осталих самостаних издања;
 • одлучује и о другим питањима које на њега пренесе Председништво и Председник СЕС-а.

Надзорни одбор

Члан 25.

Надзорни одбор се стара о законитости пословања и рада СЕС-а.

Скупштина бира Надзорни одбор у саставу од три члана, од којих, два члана су из реда угледних представника друштвене заједнице, а један члан је из редова чланова Председништва. На челу Надзорног одбора налази се Председник, кога бира Скупштина.

Члановима Надзорног одбора мандат траје четири године, без ограничења реизбора. Ако у току мандата, без обзира на разлог, члану надзорног одбора престане чланство, Надзорни одбор, својом одлуком може кооптирањем да допуни чланство, највише до 1/3  чланова Надзорног одбора.

Надорни одбор пуноправно одлучује уколико седници присуствује већина чланова.

Надзорни одбор све одлуке доноси већином гласова присутних чланова Надзорног одбора. У случају поделе гласова одлучијући глас је Председника Надзорног одбора.

Седнице Надзорног одбора, изузетно, могу да се одрже и телефонски или електронски, са писаном белешком која садржи све потребне податке о оваквом начину одржавања седнице. Одредбе овог Статута о кворуму за одржавање и одлучивање телефонскох седница Надзорног одбора, исте су као и у случају јавне седнице и личног присуства чланова Надзорног одбора.

Надзорни одбор одлуке из своје надлежности може да донесе и без одржавања седнице, ако је потпишу сви чланови Надзорног одбора.

 

Члан 26.

Надзорни одбор је надлежан да:

 • прати и контролише спровођења Закона,  Статута и других аката СЕС-а;
 • контролише материјално и финансијско пословање СЕС-а и његових органа;
 • подноси извештај Скупштини о свом раду;

 
Надзорни одбор о уоченим неправилностима, без одлагања, писмено обавештава Председника СЕС-а и Председништво.

 

VI Стручна служба

Члан 27.

Стручна служба обавља стручно-административне и финансијске послове у оквиру СЕС-а.

Статус Стручне службе и запослених, регулише се Правилником о систематизацији, организацији и раду  и уговором о раду запослених.

На челу Стручне службе  налази  се Руководилац стручне службе.

Руководилац стручне службе је надлежан да:

 • руководи стручном службом СЕС-а;
 • помаже свим органима СЕС-а у обављању послова и задатака;
 • брине о спровођењу одлука;
 • организује и координира послове у вези са активностима функционалних целина СЕС-а;
 • формира и одржава базу података чланова.

 

VII Функционалне целине

Члан 28.

Своје делатности СЕС обавља преко следећих функционалних целина:

 • часопис »Економика предузећа«
 • Комисија асоцијације акционарских предузећа Србије
 • Центар за корпоративно управљање
 • Центар за научнe скуповe, конференције и друге врсте интеракција
 • Комисија за међународну сарадњу
 • Комисија за верификацију достигнућа економске науке и струке

 

Начин и организацију рада функциналних целина, одлуком, уређује Извршни одбор.

VIII   Јавност рада

Члан 29.

Рад СЕС-а је јаван. Јавност рада је обезбеђена обавештавањем чланства и шире јавности о раду и активностима СЕС-а путем:

 • часописа;
 • саопштења;
 • јавних трибина, научних и стручних скупова;
 • научних и стручних радова;
 • интернет презентација.

 

IX  Финансирање пословања

Члан 30.

Рад СЕС-а финансира се од:

 • чланарина колективних чланова,
 • котизација,
 • спонзорства и донација,
 • осталих прихода

 

X Одговорност

Члан 31.

За своје обавезе СЕС одговара целокупном својом имовином.

 

 

Чланови СЕС-а и органа СЕС-а могу лично да одговарају за обавезе СЕС-а, само ако поступају са имовином СЕС-а као да је у питању њихова лична имовина или злоупотребе СЕС за незаконите радње или у преварне сврхе.

 

       Члан 32.
Чланови органа СЕС-а и Председник СЕС-а као законски заступник, одговарају солидарно за штету коју својим одлукама проузрокују СЕС-у, ако је та одлука донета грубом непажњом или са намером да се штета проузрокује, осим ако су у поступку доношења одлуке издвојили своје мишљење у записнику.

Поступак за накнаду штете покреће се на основу одлуке Председника СЕС-а, односно Скупштине, ако се ради о одговорности Председника СЕС-а.

Одлуком се може одредити посебни заступник СЕС-а за покретање и вођење поступака за накнаду штете.

 

 

XI Услови престанка рада

Члан 33.

СЕС престаје са радом на основу решења надлежних државних органа и/или ако се број чланова СЕС-а смањи испод Законом предвиђеног броја одређеног за оснивање и/или на основу одлуке Скупштине.

У случају престанка рада СЕС-а одлуку о преносу имовине на домаће непрофитабилно удружење основано ради острварирања истих или сличних циљева доноси Скупштина на истој седници на којој је донета одлука о престанку рада СЕС-а, односно на којој је констатована одлука надлежног органа о забрани рада-престанку рада СЕС-а.

 

 

XII Прелазне и завршне одредбе

Члан 34.

Иницијативу за измене и допуне Статута може да поднесе најмање 1/3 чланова СЕС-а и/или Председништво.

Иницијатива се подноси Председништву који одлучује да ли је захтев основан и ако нађе да јесте израђује нацрт измена и допуна и доставља Скупштини на даљи поступак.

 

 

Члан 35.

Статут, као и Измене и допуне Статута, ступају на снагу даном усвајања од стране Скупштине.

У случају Измене и допуне Статута, Председник Скупштине, у року од три дана, од дана ступања на снагу  усвојених Измена и допуна Статута, обавезан је да сачини и потпише пречишћен текст Статута.

 

 

                                                                                                                     Савез економиста Србије

 

Проф. др Коста Јосифидис
Председник  Скупштине 

Колективни чланови

Списак колективних чланова

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
11070 Нови Београд
Добрињска 11
11000 Београд
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs