Председништво Савеза економиста Србије

Стојан Дабић

Стојан ДабићПроф. Стојан Дабић je дипломирао на Економском факултету Универзитета у Београду 1963. године. На друштвено-економском смеру Правног факултета у Београду стекао је степен магистра економских наука и на истом Факултету одбранио је и докторску дисертацију и стекао степен доктора правних наука 12. јуна 1980. године.

Од укупног радног стажа Проф. Стојан Дабић провео је пет година на пословима финансијског директора у привреди, осам година и шест месеци на Факултету организационих наука Универзитета у Београду а све остале године радећи у банкарству, почев од шефа одељења у Југобанци, па све до генералног директора Инвестбанке. Носилац је великог броја пројеката приватизације и реструктурирања компанија у Србији и иностранству.

За њега и његово име везују се преко четири пуне деценије многобројних настојања да се унапреди финансијски систем, модернизује банкарство и развију финансијско тржиште, институције и инструменти на њему.

Аутор је пројекта за формирање првог Тржишта новца 1967. године, а потом и свих елабората за трансформацију овог Тржишта у Југословенску берзу новца и Југословенско тржиште новца и хартија од вредности. Коаутор је пројекта за формирање Тржишта новца и краткорочних хартија од вредности и Београдске берзе. Од самог формирања прве Берзе новца па до избора за председника Комисије за хартије од вредности налазио се у органима управљања тих институција у својству члана и председника.

Као председник Комисије за хартије од вредности СРЈ учествовао ја на међународним скуповима на тему "Хартије од вредности и тржиште капитала" у Вашингтону 1991., Лондону 1992., Мексику 1993., Токију 1994. и Паризу 1995. године.

Поред звања редовног професора на Факултету организационих наука на предметима “Акционарство и берзанско пословање” и “Менаџмент у банкарству”, као и функције шефа катедре за општи менаџмент и руководиоца Центра за развој финансијског тржишта на истом факултету, његова педагошка искуства су не само бројна, већ и импресивна: на Правном факултету у Београду, на специјалистичким последипломским студијама "Уговори у међународној трговини"; на Економском факултету у Београду, на специјалистичким последипломским студијама "Хартије од вредности и њихово тржиште"; на Економском факултету у Нишу, на специјалистичким последипломским студијама "Дугорочни извори инвестиционих средстава" и "Методологија израде и оцене инвестиционих програма"; на Економском факултету у Скопљу, на последипломски курсу на предмету "Хартије од вредности и њихово тржиште"; и, најзад, на Економском факултету у Подгорици, на редовним и последипломским студијама на предмету "Хартије од вредности".

Активно је учествовао на многобројним саветовањима југословенских и српских економиста и правника. Од самог почетка, учесник је и уредник тематске области из проблематике Банкарског права на тзв. Копаоничкој школи права која сваке године окупља веома велики број правника који се правом баве као струком и као науком. Као председник Секције за банкарство и финансијске организације Савеза економиста Србије водио је пет година, у својству председника Организационог и Програмског одбора, саветовања у Нишу из области банкарског пословања и девет саветовања економиста Србије и Црне Горе у Милочеру из области функционисања финансијског тржишта. По саставу учесника Септембарска саветовања у Милочеру од 1996. године су имала међународни карактер.

Списак написаних и објављених радова др Стојана Дабица обухвата преко 70 библиографске јединице (не рачунајући мање прилоге, белешке, осврте и радове стручног карактера, односно радове у којима аутор саопштава само неке своје рефлексије на текућа привредна кретања и актуелна питања финансијског и банкарског пословања). Аутор је 6 књига и радова монографског карактера, коаутор 8 књига и радова монографског карактера; остали радови су објављени у зборницима и водећим стручни часописима.

Повратак на претходну страну

Колективни чланови

Списак колективних чланова

Информације

Савез економиста Србије
Булевар Михајла Пупина 147
11070 Нови Београд
Добрињска 11
11000 Београд
Тел: +381 11 3613-409; 2644-980
Факс: +381 11 3629-689
Е-пошта: office@ses.org.rs