Statute of the Serbian Association of Economists

Statute of the Serbian Association of Economists

У складу са чланом 12. и 22. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009 и 99/2011)  и чланом 18. Статута Савеза економиста Србије од 05.11.2010. године, Скупштина Савеза економиста Србије, одржана дана 02.12.2015. године у Београду, усвојила је Измене и допуне Статута Савеза економиста Србије (у даљем тексту: Статут). Сагласно члану 25. став 2. Измена и допуна Статута од 02.12.2015. године, утврђујем следећи

 

СТАТУТ
САВЕЗА ЕКОНОМИСТА СРБИЈЕ
Пречишћен текст

 

I Опште одредбе

Члан 1.

Савез економиста Србије (у даљем тексту: СЕС) је нестраначко и непрофитабилно удружење економиста Србије основано 30.11.1944. године ради остваривања циљева у области унапређења економске науке и праксе у Србији.

Члан 2.

Под економистима се подразумевају носиоци универзитетских академских и струковних диплома, као и носиоци мастер диплома, магистарских диплома и докторских диплома, свих из области економије, пословног управљања и пословне статистике и информатике.

II Циљеви и делатност

Члан 3.

Основни циљеви СЕС-а су:

 • Развој и популаризација економске науке и струке;
 • Активности на унапређењу квалитета корпоративног и јавног управљања;
 • Активности на унапређењу привредног система, регулативе и економске политике;
 • Активности на побољшавању конкурентности;
 • Афирмација етичког понашања у економском одлучивању.

Члан 4.

Ради остваривања својих циљева, СЕС ставља посебан акценат на следеће активности:            

 • Организација научних скупова, саветовања, семинара, округлих столова и  тематских скупова;
 • Издавачка активност;
 • Пренос знања кроз обуку и тренинг;
 • Сарадња са високошколским институцијама, регулаторним телима и државним органима;
 • Сарадња са сродним организацијама у земљи и иностранству.

Приступање међународним организацијама региструје се код надлежног државног органа у складу са законом.

III  Основни подаци

Члан 5.

Пун назив удружења је: Савез економиста Србије.

Скраћени назив удружења је: СЕС.

Седиште удружења је у Београду, у улици Булевар Михајла Пупина бр.147

Савез, поред седишта,  може да има и послову адресу, за пријем поште и обављање својих пословних активности. Пословна адреса СЕС је у Београду, Добрињска 11.

Одлуку о промени назива удружења, доноси Скупштина, променом Статута.

Одлуку о промени седишта и пословне адресе, доноси Скупштина, променом Статута.

Члан 6.

СЕС има свој заштитни знак визуелног индентитета:

Одлуку о промени заштитног знака, као визуелног идентитета СЕС-а, доноси Скупштина, променом Статута.

 

Члан 7.

СЕС има свој печат и штамбиљ у складу са позитивним прописима кojи служе за потврђивање аутентичности аката СЕС-а  и докумената у правном промету.

Печат је округлог облика стандардних димензија 31 мм са следећим ћирилићним текстом САВЕЗ ЕКОНОМИСТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД са скраћеним визуелним идентитетом СЕС-а у средини.

Штамбиљ је правоугаоног облика који садржи визуелни идентитет из члана 6. овог Статута, а испод у посебно уоквиреном делу стоји: примљено, број, организациона јединица.

Одлуку о промени изгледа печата и штамбиља, доноси Скупштина, променом Статута.

 

Члан 8.

СЕС има свој меморандум који се састоји од визуелног знака и података неопходних за ближу идентификацију СЕС-а.

 

IV  Чланство

Члан 9.

СЕС чине:

 • Савез економиста Војводине
 • Савез економиста Косова и Метохије
 • друштва економиста 
 • колективни чланови  - правна лица

СЕС-у се могу придружити и друге организације из економске и додирних струка. Придружене организације се морају придржавати циљева и Статута СЕС-а.

Члан 10.

Чланови  СЕС-а имају одређена права и обавезе.

Права чланова су да:

 • равноправно са другим члановима учествују у остваривању циљева СЕС-а;
 • учествују у одлучивању на Скупштини СЕС-а;
 • бирају и буду бирани у органе СЕС-а;
 • буду благовремено и потпуно информисани о раду и активностима СЕС-а;
 • као и сва друга права предвиђена Законом о удружењима.

Обавезе чланова су да :

 • Активно доприносе остваривању циљева СЕС-а;
 • Учествују у складу са интересовањем у активностима СЕС-а;
 • Обављају послове и задатке које им повере органи СЕС-а;
 • Као и све друге обавезе предвиђене Законом о удружењима.

Члан 11.

Чланство у СЕС-у стиче се потписивањем приступнице.

Чланство у СЕС-у престаје престанком постојања правног лица или иступањем и искључењем.

Иступање из чланства СЕС-а мора бити у писменом облику.

Одлуку о искључењу из чланства доноси Скупштина. Искључење члана може уследити ако исти крши одредбе Статута или својим деловањем наноси штету СЕС-у.

 

Члан 12.

Чланови СЕС-а могу користити погодности и повластице у вези активности СЕС-а.

Врсте, висина, начин и рок коришћења погодности и повластица утврђује се одлуком  Извршног одбора.

Члан 13.

Чланови органа СЕС-а имају право на награду за учињени допронос у остваривању циљева организације на бази својих активности и ангажовања.

Одлуком Председника СЕС-а утврђују се врста и висина награде.

 

V  Органи

Члан 14.

Органи СЕС-а  су:

 • Скупштина
 • Председништво
 • Председник СЕС-а
 • Потпредседник СЕС-а
 • Извршни одбор
 • Надзорни одбор

 

Члан 15.

Мандат у органима СЕС-а је временски ограничен на четири године, уз могућност реизбора.

Скупштина

Члан 16.
Скупштину чине сви чланови СЕС-а.

Чланови  СЕС-а су:

 • Савез економиста Војводине,
 • Савез економиста Косова и Метохије,
 • друштва економиста и
 • колективни чланови.

Чланови СЕС-а дају представнике у Скупштини у складу са Пословником о раду Скупштине.

Своје представнике за Скупштину, чланови СЕС-а именују на начин утврђен својим статутима.

 

Члан 17.

Скупштину сазива и отвара Председник СЕС-а, а њеним радом руководи Председник Скупштине.

Председника Скупштине бира Скупштина на  мандатни период од четири године, без ограничења реизбора.

Скупштина може бити Редовна и Ванредна. Редовну Скупштину сазива Председник СЕС-a сваке године. Ванредну Скупштину сазива и организује Предедник СЕС-a, према потреби, или на захтев најмање једне трећине чланова Скупштине. Захтев чланова за сазивање Ванредне Скупштине, мора да се достави Председнику СЕС-a у писаном облику, са образложеним предлогом дневног реда.

Скупштина пуноправно одлучује уколико јој присуствује најмање једна половина плус један представник чланова СЕС-a.

Члан СЕС-а чији је представник спречен да присуствује Скупштини, пре њеног одржавања, може да овласти другог члана СЕС-а, члана органа СЕС-а или лице запослено у стручној служби СЕС-а, да га заступа на тој Скупштини.

Гласање на Скупштини  је јавно.

Скупштина одлуке доноси већином гласова присутних представника чланова СЕС.

За престанак рада и статусне промене СЕС-a, као и за измену и допуну Статута, којом се битно умањују права чланова СЕС-a, потребна  је сагласност  две трећине представника чланова СЕС-a.

Члан 18.

Скупштина  је надлежна да:

 • усваја, мења и врши допуне Статута;
 • доноси Пословник о раду Скупштине;
 • бира и разрешава Председника СЕС-а;
 • бира и разрешава Председника Скупштине;
 • бира и разрешава чланове Председништва;
 • бира и разрешава Надзорни одбор;
 • усваја програмску орјентацију СЕС-а;
 • усваја извештаје о раду СЕС-а;
 • усваја финансијски план и завршни рачун СЕС-а;
 • решава жалбе и приговоре који су упућени Скупштини;
 • доноси одлуку о статусним променама СЕС-а;
 • доноси одлуку о учлањењу СЕС-а у друге домаће и међународне асоцијације;
 • доноси одлуку о престанку постојања и рада СЕС-а;
 • решава и друга значајна питања за рад СЕС-а.

 

Председништво

Члан 19.

Скупштина бира Председништво, на предлог Председника СЕС-а, који је истовремнео Председник Председништва по функцији.

Број чланова Председништва је 41, укључујући и Председника Председништва.

Члановима Председништва мандат траје четири године, без ограничења реизбора. Ако у току мандата, без обзира на разлог, члану Председништва престане чланство, Председништво својом одлуком може кооптирањем да допуни чланство, највише до 1/3  чланова Председништва.

Председништво пуноправно одлучује уколико седници присуствује најмање једна половина плус један  члан Председништва.

Председништво све одлуке доноси већином гласова присутних  чланова Председништва. У случају поделе гласова одлучијући глас је Председника Председништва.

Седнице Председништва, изузетно, могу да се одрже и телефонски или електронски, са писаном белешком која садржи све потребне податке о оваквом начину одржавања седнице Председништва. Одредбе овог Статута о кворуму за одржавање и одлучивање телефонскох седница Председништва, исте су као и у случају јавне седнице и личног присуства чланова Председништва.

Председништво одлуке из своје надлежности може да донесе и без одржавања седнице, ако је потпишу сви чланови Председништва.

Председништво има надлежност:

 • избора и разрешења Потпредседника СЕС-а, на предлог Председника СЕС;
 • избора и разрешење чланова Извршног одбора, на предлог Председника СЕС-а;
 • доношење Пословника о раду Председништва;
 • усвaјања извештаја о пословању и буџета СЕС-а;
 • предлагања Скупштини програмске орјентације и измене и допуне Статута;
 • давања мишљења и предлога о управљању имовином СЕС-а и другим питањима из надлежности Председника СЕС-а;
 • координацију рада органа СЕС-а и чланова СЕС-а;
 • проглашавање почасних чланова СЕС-а, награђивање за највећа остварења у области економије и давање других признања.

 

Председник

Члан 20.

Председник СЕС-а је угледни економиста. Кандидат за Председника мора најмање четири године да је био члан или почасни члан Председништва СЕС-а.

Председника СЕС-а бира Скупштина. Мандат Председника СЕС-а траје четири године. Не постоји ограничење реизбора.

Председник СЕС-а је уједно и законски заступник СЕС-а .

Члан 21.

Председник СЕС-а је надлежан да:

 • заступа и представља СЕС;
 • сазива Скупштину СЕС-а;
 • председава скуповима које организује СЕС;
 • Скупштини предлаже чланове Председништва;
 • Председништву предлаже Потпредседника СЕС-а;
 • Председништву предлаже чланове Извршног одбора СЕС-а;
 • подноси Председништву и Скупштини годишни извештај и предлаже план рада СЕС-а;
 • доноси одлуке у вези управљања, стицања и располагања имовином и средствима СЕС-а;
 • планира, организује и контролише рад стручне службе у складу са годишњим планом рада;
 • обавештава надлежне органе о свим променама које се уписују у регистар у законом предвиђеном року;
 • обавља и друге послове у складу са позитивним законским прописима, овим Статутом и другим актима СЕС-а, а који не спадају у делокруг неког другог органа.

Председник СЕС-а је по функцији Председник Председништва и Председник Извршног одбора.

 

Потпредседник

Члан 22.

Потпредседник СЕС-а замењује Председника СЕС-а у његовом одсуству и обавља послове које му Председник СЕС-а повери из свог делокруга.

Потпредседника СЕС-а бира Председништво на предлог Председника СЕС-а, на период од четири године. Не постоји ограничење реизбора.

 

Извршни одбор

Члан 23.

Извршни одбор је извршни орган СЕС-а. Број чланова Извршног одбора је 16. Чланове Извршног одбора бира Председништво, из свог састава, а на предлог Председника СЕС-а, који је истовремено и Председник Извршног одбора по функцији. Члан Извршног одбора, по функцији је и Потпредседник СЕС-а.

 

Члановима Извршног одбора мандат траје четири године, без ограничења реизбора. Ако у току мандата, без обзира на разлог, члану Извршног одбора престане чланство, Извршни одбор својом одлуком може кооптирањем да допуни чланство, највише до 1/3  чланова Извршног одбора.

Извршни одбор пуноправно одлучује уколико седници присуствује најмање једна половина плус један  члан Извршног одбора.

Извршни одбор све одлуке доноси већином гласова присутних  чланова Извршног одбора. У случају поделе гласова одлучијући глас је Председника Извршног одбора.

Седнице Извршног одбора, изузетно, могу да се одрже и телефонски или електронски, са писаном белешком која садржи све потребне податке о оваквом начину одржавања седнице. Одредбе овог Статута о кворуму за одржавање и одлучивање телефонскох седница Извршног одбора, исте су као и у случају јавне седнице и личног присуства чланова Извршног одбора.

Извршни одбор одлуке из своје надлежности може да донесе и без одржавања седнице, ако је потпишу сви чланови Извршног одбора.

 

Члан 24.

Извршни одбор је надлежан да:

 • спроводи политику СЕС-а у складу са Статутом, програмском орјентацијом и закључцима Председништва; 
 • доноси Пословник о раду Извршног одбора;
 • доноси општа акта којима се регулишу питања у вези рада СЕС-а, према потреби;
 • доноси Правилник о систематизацији, организацији и раду Стручне службе и контролише њен рад;
 • доноси одлуке о формирању функционалних целина, којима се регулишу сва питања у вези рада ових целина; 
 • именује чланове редакције и главних и одговорних уредника часописа и осталих самостаних издања;
 • одлучује и о другим питањима које на њега пренесе Председништво и Председник СЕС-а.

Надзорни одбор

Члан 25.

Надзорни одбор се стара о законитости пословања и рада СЕС-а.

Скупштина бира Надзорни одбор у саставу од три члана, од којих, два члана су из реда угледних представника друштвене заједнице, а један члан је из редова чланова Председништва. На челу Надзорног одбора налази се Председник, кога бира Скупштина.

Члановима Надзорног одбора мандат траје четири године, без ограничења реизбора. Ако у току мандата, без обзира на разлог, члану надзорног одбора престане чланство, Надзорни одбор, својом одлуком може кооптирањем да допуни чланство, највише до 1/3  чланова Надзорног одбора.

Надорни одбор пуноправно одлучује уколико седници присуствује већина чланова.

Надзорни одбор све одлуке доноси већином гласова присутних чланова Надзорног одбора. У случају поделе гласова одлучијући глас је Председника Надзорног одбора.

Седнице Надзорног одбора, изузетно, могу да се одрже и телефонски или електронски, са писаном белешком која садржи све потребне податке о оваквом начину одржавања седнице. Одредбе овог Статута о кворуму за одржавање и одлучивање телефонскох седница Надзорног одбора, исте су као и у случају јавне седнице и личног присуства чланова Надзорног одбора.

Надзорни одбор одлуке из своје надлежности може да донесе и без одржавања седнице, ако је потпишу сви чланови Надзорног одбора.

 

Члан 26.

Надзорни одбор је надлежан да:

 • прати и контролише спровођења Закона,  Статута и других аката СЕС-а;
 • контролише материјално и финансијско пословање СЕС-а и његових органа;
 • подноси извештај Скупштини о свом раду;

 
Надзорни одбор о уоченим неправилностима, без одлагања, писмено обавештава Председника СЕС-а и Председништво.

 

VI Стручна служба

Члан 27.

Стручна служба обавља стручно-административне и финансијске послове у оквиру СЕС-а.

Статус Стручне службе и запослених, регулише се Правилником о систематизацији, организацији и раду  и уговором о раду запослених.

На челу Стручне службе  налази  се Руководилац стручне службе.

Руководилац стручне службе је надлежан да:

 • руководи стручном службом СЕС-а;
 • помаже свим органима СЕС-а у обављању послова и задатака;
 • брине о спровођењу одлука;
 • организује и координира послове у вези са активностима функционалних целина СЕС-а;
 • формира и одржава базу података чланова.

 

VII Функционалне целине

Члан 28.

Своје делатности СЕС обавља преко следећих функционалних целина:

 • часопис »Економика предузећа«
 • Комисија асоцијације акционарских предузећа Србије
 • Центар за корпоративно управљање
 • Центар за научнe скуповe, конференције и друге врсте интеракција
 • Комисија за међународну сарадњу
 • Комисија за верификацију достигнућа економске науке и струке

 

Начин и организацију рада функциналних целина, одлуком, уређује Извршни одбор.

VIII   Јавност рада

Члан 29.

Рад СЕС-а је јаван. Јавност рада је обезбеђена обавештавањем чланства и шире јавности о раду и активностима СЕС-а путем:

 • часописа;
 • саопштења;
 • јавних трибина, научних и стручних скупова;
 • научних и стручних радова;
 • интернет презентација.

 

IX  Финансирање пословања

Члан 30.

Рад СЕС-а финансира се од:

 • чланарина колективних чланова,
 • котизација,
 • спонзорства и донација,
 • осталих прихода

 

X Одговорност

Члан 31.

За своје обавезе СЕС одговара целокупном својом имовином.

 

 

Чланови СЕС-а и органа СЕС-а могу лично да одговарају за обавезе СЕС-а, само ако поступају са имовином СЕС-а као да је у питању њихова лична имовина или злоупотребе СЕС за незаконите радње или у преварне сврхе.

 

       Члан 32.
Чланови органа СЕС-а и Председник СЕС-а као законски заступник, одговарају солидарно за штету коју својим одлукама проузрокују СЕС-у, ако је та одлука донета грубом непажњом или са намером да се штета проузрокује, осим ако су у поступку доношења одлуке издвојили своје мишљење у записнику.

Поступак за накнаду штете покреће се на основу одлуке Председника СЕС-а, односно Скупштине, ако се ради о одговорности Председника СЕС-а.

Одлуком се може одредити посебни заступник СЕС-а за покретање и вођење поступака за накнаду штете.

 

 

XI Услови престанка рада

Члан 33.

СЕС престаје са радом на основу решења надлежних државних органа и/или ако се број чланова СЕС-а смањи испод Законом предвиђеног броја одређеног за оснивање и/или на основу одлуке Скупштине.

У случају престанка рада СЕС-а одлуку о преносу имовине на домаће непрофитабилно удружење основано ради острварирања истих или сличних циљева доноси Скупштина на истој седници на којој је донета одлука о престанку рада СЕС-а, односно на којој је констатована одлука надлежног органа о забрани рада-престанку рада СЕС-а.

 

 

XII Прелазне и завршне одредбе

Члан 34.

Иницијативу за измене и допуне Статута може да поднесе најмање 1/3 чланова СЕС-а и/или Председништво.

Иницијатива се подноси Председништву који одлучује да ли је захтев основан и ако нађе да јесте израђује нацрт измена и допуна и доставља Скупштини на даљи поступак.

 

 

Члан 35.

Статут, као и Измене и допуне Статута, ступају на снагу даном усвајања од стране Скупштине.

У случају Измене и допуне Статута, Председник Скупштине, у року од три дана, од дана ступања на снагу  усвојених Измена и допуна Статута, обавезан је да сачини и потпише пречишћен текст Статута.

 

 

                                                                                                                     Савез економиста Србије

 

Проф. др Коста Јосифидис
Председник  Скупштине 

Information

Serbian Association of Economists
Bulevаr Mihаjlа Pupinа 147
11070 Novi Beograd
Dobrinjskа 11
11000 Beograd
Tel: +381 11 3613-409; 2644-980
Fаx: +381 11 3629-689
E-mail: office@ses.org.rs